Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Skriven av Siv Aksila

”Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Höjda straff är inte lösningen men det är viktigt att rättsväsendet dömer.”

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Artikeln

 

 

Se Sivs insändare i Eskilstuna kuriren 2018-07-11

 

Nämndeman, vilken brutit mot nämndemännens rättspatos, och begärt ersättning för obefintliga avdrag för inkomstförlust

Nämndmannen har begärt att bli entledigad, vilket också Lagmannen godkänt.  Jag Ordförande i föreningen, har blivit kontaktad och intervjuad av Eskilstuna Kuriren, samt SR Södermanland, om vad vi anser om situationen, samt vårt agerande. Som framgår av reportagen, så var nämndemannen inte medlem i föreningen, men lika fullt riskerar hans agerande att skada nämndemannarollen, Nämndemannaföreningen samt rättsväsendet och vår tingsrätt.. Med anledning av händelsen,samt i förebyggande åtgärd, har jag sänt ut ett mejl om situationen, samt hur man som nämndeman skall agera.till vår tingsrätts nämndemän.. Se utskicket

 

Regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:177

På Bertils tredje träff i år, informerade han om regeringens nya proposition gällande sexuallagstiftning, avseende krav på frivilligt deltagande i sexualakten.

Se:

 

Bertil förklarade propositionen, Lagrådets svar, samt svaren inkomna från remissinstanserna. Se även referat i Facebook.

Läs gärna lagtextförslagen, och fundera över vilka svårigheter det ger att ta ställning i ansvarsfrågan.

Utöver detta informerade Bertil om att Jo granskar domen i Solna tingsrätt

Andra kvällen med Bertil handlade om Terrorismlagstiftning

På kvällsträffen med Bertil, den 21/3 gick Bertil igenom Terrorismlagstiftningen, och dess utveckling, samt visade hur åklagaren i rättegången mot Rakhmat Alikov baseras på den.

Vi gick igenom

Vi kunde här följa hur åklagaren speglar bevisningen mot de olika lagparagraferna, och samtidigt hur vår lagstiftning gällande terroristbrott, både successivt förstärkts, och också anpassats mot

  • Europarådet konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,
  • Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF)
  • Punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds restitution 2178(2014). Lag (2016:95).

Glöm nu inte att nästa intressanta kväll med Bertil kommer onsdagen 2018-04-04 klockan 18:00.