Nämndeman, vilken brutit mot nämndemännens rättspatos, och begärt ersättning för obefintliga avdrag för inkomstförlust

Nämndmannen har begärt att bli entledigad, vilket också Lagmannen godkänt.  Jag Ordförande i föreningen, har blivit kontaktad och intervjuad av Eskilstuna Kuriren, samt SR Södermanland, om vad vi anser om situationen, samt vårt agerande. Som framgår av reportagen, så var nämndemannen inte medlem i föreningen, men lika fullt riskerar hans agerande att skada nämndemannarollen, Nämndemannaföreningen samt rättsväsendet och vår tingsrätt.. Med anledning av händelsen,samt i förebyggande åtgärd, har jag sänt ut ett mejl om situationen, samt hur man som nämndeman skall agera.till vår tingsrätts nämndemän.. Se utskicket

 

Regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:177

På Bertils tredje träff i år, informerade han om regeringens nya proposition gällande sexuallagstiftning, avseende krav på frivilligt deltagande i sexualakten.

Se:

 

Bertil förklarade propositionen, Lagrådets svar, samt svaren inkomna från remissinstanserna. Se även referat i Facebook.

Läs gärna lagtextförslagen, och fundera över vilka svårigheter det ger att ta ställning i ansvarsfrågan.

Utöver detta informerade Bertil om att Jo granskar domen i Solna tingsrätt

Andra kvällen med Bertil handlade om Terrorismlagstiftning

På kvällsträffen med Bertil, den 21/3 gick Bertil igenom Terrorismlagstiftningen, och dess utveckling, samt visade hur åklagaren i rättegången mot Rakhmat Alikov baseras på den.

Vi gick igenom

Vi kunde här följa hur åklagaren speglar bevisningen mot de olika lagparagraferna, och samtidigt hur vår lagstiftning gällande terroristbrott, både successivt förstärkts, och också anpassats mot

  • Europarådet konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,
  • Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF)
  • Punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds restitution 2178(2014). Lag (2016:95).

Glöm nu inte att nästa intressanta kväll med Bertil kommer onsdagen 2018-04-04 klockan 18:00.

Vi bestämmer själva om nämndemannasystemet kan bestå, genom vårt handlande.

Att vara nämndeman är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag, där allmänheten möter oss i situationer som är mycket svåra för dem. Och då vår roll är att delta i dömandet av åtalade medmänniskor, är det mycket viktigt att vi uppträder på ett sätt, så att allmänheten känner förtroende för oss. Detta gäller inte bara när vi sitter i rätten, utan alltid när vi rör oss bland människor.  Någon kan känna till att vi är nämndemän, och då får inte vårt uppträdande, eller vad vi säger, kunna uppfattas på ett negativt sätt. Det får absolut inte handla om saker i rättegångar, som vi deltar i eller har deltagit i. Vi har tystnadsplikt om vad som uppfattas och sägs i rättssalen, och det skall aldrig diskuteras utanför rättssalen. Om vi eller någon av oss inte uppträder på ett sätt som anstår en nämndeman, så kan fel personer höra eller se det, och det kommer att försämra anseendet för nämndemän och domstolsväsendet. Sker det, är risken mycket stor att drevet på nämndemannasystemet startar igen.