Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2020-02-05
Ordförande hälsar alla välkomna och presenterar MOA (kvinnojouren i Eskilstuna) som berättar om verksamheten i Eskilstuna.
Ordförande berättar om vårens program och alla medlemmars möjlighet att påverka programmet för hösten.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande öppnar årsmötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val
a. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
Mötet valde Rolf Svensson till ordförande, Theresia Jansson till sekreterare samt Bengt Nilsson och Eva Sevdin till justerare/rösträknare.
b. Fastställande av röstlängd
27 medlemmar närvarande.
c. Fastställande av att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Mötet fastslog enhälligt att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

4. Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen genomgick, godkändes och lades till handlingarna.

5. Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

7. Verksamhetsplan och fastställande av budget 2020
-Träffarna med Bertil fortsätter, dessa är för alla nämndemän.
– Planerade besök av kriminalvården
– Hemsidan flyttas till förbundets sida.

8. Val
a. ordförande 1 år
Mötets valde Lennart Sevdin.
b. Styrelseledamöter, 2 år
Mötet valde Bengt Nilsson, Theresia Jansson, Göran Dybeck och Agneta Andersen
d. Ledamöter, 1 år
Mötet valde Hans Andersson, Lars Åke Gilander, Marita Ahlström och Emil Eneblad.
e. Revisorer, 1 år
Mötet valde Rolf Svensson och Britt-Marie Björklund.
f. Valberedning, 1 år
Mötet valde Jelena Perovic och Ilpo Viinikka

9. Beslut om medlemsavgift 2020
Mötet valde att ha en oförändrad medlemsavgift för 2020.

10. Fastställande av arvode för styrelsen.
Mötet beslutade att inga arvoden ska utgå för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

11. Propositioner från styrelsen
Styrelsen har inga framlagda propositioner.

12. Motioner
Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor
a. Blir nya tingsrätten klar?
Beräknad inflytt är 2022
b. Information från besöket på Mariefredsanstalten, ett positivt besök som kan utmynna i ett framtida samarbete.
c. Bertils kvällar besöks av få nämndemän. Alla uppmanas att delta för kunskapsinhämtning. Nästa gång är 12/2 kl 17 i tingsrätten 2 trappor upp.
d. Kaffemaskin i nämndemannarummet? I dagsläget finns det vattenkokare, snabbkaffe, te och mjölk. Kaffemaskin kommer till de nya lokalerna.

14. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vi får en ny hemsida.

Just nu arbetar vi med att föra över vår hemsida till förbundets webbhotell. När överföringen är klar, så kommer adressen till hemsidan att vara https://es.nmrf.se.  Den nya hemsidan blir åtkomlig, i och med att denna hemsida stängs ned.

Frågor till webbmaster 0731421360

Bertils Kväll i November 2019

Bertils Novemberkväll
• Både vi ”åldringar” och våra nya nämndemän behövde nog den inledning som Bertil startade med, grunder som nog inte kan upprepas nog ofta.
• 1/ Vad yrkar åklagaren?
• 2/ Vad är styrkt? Bortom rimligt tvivel, bevisat mm.
• 3/ Rubricering
• 4/ Vilken ”påföljd” ska den tilltalade få
• 5/ Är gärningen grov nog för att målsäganden ska vara berättigad till ”skadestånd”? och med vilket belopp? Kränkning, sveda och värk, förlorad inkomst.
• Bertil fortsatte sedan med olika påföljder.
• ”Böter” i ett antal varianter och i kombination med andra påföljder. I brottsbalken kapitel 25, 27, och 28 kan du läsa mer om vilka domar där böter kan ingå i kombination med andra
påföljder
• Hur den tilltalades ålder spelar roll för påföljden tog Bertil också upp. Under 21 år döms den tilltalade normalt aldrig till fängelse dock finns en variant om det bedöms som
nödvändigt och det är sluten ungdomsvård, i Brb (brottsbalken) kapitel 32 beskrivs de olika påföljderna för unga ingående.
• När mer än halva tiden gått delade Bertil ut våra ”hemläxor”
• ”Människoexploatering” till vardags säger väl de flesta människohandel? Dock är det en liten skillnad och en helt egen lag där ännu ingen fällts men det just nu pågår en rättegång mot en krögare som påstås ha utnyttja ett ungt par med uppehållstillstånd och under pistolhot tvigat dem att arbeta gratis i restaurangenEn ganska vidrig företeelse. Brottet togs in i lagstiftningen 2018 men är naturligtvis ingen ny företeelse.
• I normala fall kan man dömas till max 4 års fängelse men om brottet bedöms som grovt är det lägst två år och högst 10 år.
• Den andra delen av ”hemläxan” benämns ” Om brott mot frihet och frid” och känns inte väsensskild från den föregående ”Människoexploatering”
• 4 kap.1 paragrafen där gärningen riktar sig mot barn och om rätten finner att den tilltalade kan dömas för ”människorov” så är straffskalan lägst 2 år och upp till 18 år eller livstid.
• Nästa och årets sista Bertils kväll sista blir onsdagen den 11e december, missa inte den!
• Vid pennan Lennart Sevdin

Påminnelse

Vänner några påminelser:
Tisdag !9/11 kl 17 Bertils kväll Tingsrätten 2 tr
Måndag 9/12 13-1500 besök på Mariefredsanstalten 4 platser kvar
Onsdag 5/2 2020 18 00 Årsmöte på ABF Eskilstuna
Lennart Sevdin Ordförande

Mariefredsanstalten

Studiebesök på Mariefredsanstalten

Nu är det klart, besöket blir den nionde december klockan tretton till femton,

Vi får vara max femton personer och de vill ha in födelsenummer på deltagarna i förväg så anmälan görs till mig på mejl eller SMS och ska innehålla namn och födelsenummer och först till kvarn gäller eftersom vi inte får vara fler än femton. Vidare gäller enskild transport, försök gärna samåka.

Min E-postadress lennart.sevdin@telia.com mobil, 070-5675090

Varmt välkomna

Lennart Sevdin ordförande Nämndemannaförening

Besök på Mariefredsanstalten

Lars Åke har fått kontakt med anstalten, så här skriver han

Hejsan igen, fick besked från Mariefredsannstalten idag. Möjliga datum i år är 11,18,
25 Nov samt 2 & 9 Dec. Em.
Max 15 Pers samt att personnummer krävs i förhand för inpassage. Mvh / L-Å G

Är ni intresserade kontakta Lars Åke och tala om vilka datum som fungerar för er mobil 0738567110 (SMS)

Regionkonferens okt. 2019


Hej alla nu har detaljerna till höstens regionkonferens kommit, Följande gäller: Föreningens medlemmar är inbjudna till Norrköpings nämndemannaförenings regionkonferens. Plats; Fredgagården, Greta Stora Hammaren 1 61690 Åby. den 19 oktober kl 8,30

Avfart Getå det ligger 3,5 km från E4

Nedan kan ni se inbjudan; med program notera sista anmälningsdag 11 oktober till Kerstin Nordenberg tel 0704451519 eller k.nordenberg@spray.se

kostnad 150 kr/person, betalas på plats

Agenda och kallelse