Nu har vi haft regionkonferensen

Lördagen den 13 oktober, höll vi Region 6’s konferens. Vi hade ett fullspeckat program, som började med att jag tog upp några frågeställningar som vi nämndemän kan ställas inför, såsom, skall vi agera som goda samhällsmedborgare, eller endast som betraktare, när vi ser kriminella trender i vårt uppdrag. Om vi uppträder såsom goda samhällsmedborgare kan det göra att vår oförvitlighet och neutralitet kan ifrågasättas, men om vi inte gör det, riskerar fler att råka ut för den nya kriminella trenden. Ja vilket ben skall man stå på. Vi tog också upp frågan om vi skall minimera våra regionkonferenser till att bara vara diskussioner mellan de olika lokalföreningarnas ordföranden, eller om vi skall fortsätta att också ha intressanta program, och bjuda in medlemmarna, så som vi gör nu. Svaret blev att fortsätta så som vi nu gör.

Programmet började med Jörgen Skarin som är chef över ISÖB enheten i Östra Sverige. Det var ett mycket givande program, och vi kommer att ha hans presentation på vår hemsida Sedan kom Gunnar Appelgren som byggde upp och var insattsledare för Södertäljemodellen. Här var den viktigaste delen att sattsa på skolan, men självklart också att snabbt undanröja den kriminella ledningsstrukturen.

 

Mycket intressant och lärorikt. Gunnar berättade bland annat om den forskning som han nu leder , om hur man råder bot på , våra “No go ” zoner.  Det verkar som de viktigaste är den sociala delen och att ge ungdomar en förutsättning för en god framtid.

Sedan kom Ann Törnkvist, författare av boken ” Följ fucking order”, som ger insyn i maffiastrukturen, och hur man bröt ner den.

 

Sedan avslutade vi träffen med Sanna Wallin, från Brå, som presenterade senaste trygghetsundersökning. Mycket intressant.

 

Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Skriven av Siv Aksila

“Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Höjda straff är inte lösningen men det är viktigt att rättsväsendet dömer.”

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Artikeln

 

 

Se Sivs insändare i Eskilstuna kuriren 2018-07-11

 

Nämndeman, vilken brutit mot nämndemännens rättspatos, och begärt ersättning för obefintliga avdrag för inkomstförlust

Nämndmannen har begärt att bli entledigad, vilket också Lagmannen godkänt.  Jag Ordförande i föreningen, har blivit kontaktad och intervjuad av Eskilstuna Kuriren, samt SR Södermanland, om vad vi anser om situationen, samt vårt agerande. Som framgår av reportagen, så var nämndemannen inte medlem i föreningen, men lika fullt riskerar hans agerande att skada nämndemannarollen, Nämndemannaföreningen samt rättsväsendet och vår tingsrätt.. Med anledning av händelsen,samt i förebyggande åtgärd, har jag sänt ut ett mejl om situationen, samt hur man som nämndeman skall agera.till vår tingsrätts nämndemän.. Se utskicket

 

Regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:177

På Bertils tredje träff i år, informerade han om regeringens nya proposition gällande sexuallagstiftning, avseende krav på frivilligt deltagande i sexualakten.

Se:

 

Bertil förklarade propositionen, Lagrådets svar, samt svaren inkomna från remissinstanserna. Se även referat i Facebook.

Läs gärna lagtextförslagen, och fundera över vilka svårigheter det ger att ta ställning i ansvarsfrågan.

Utöver detta informerade Bertil om att Jo granskar domen i Solna tingsrätt