Nämndeman, vilken brutit mot nämndemännens rättspatos, och begärt ersättning för obefintliga avdrag för inkomstförlust

Nämndmannen har begärt att bli entledigad, vilket också Lagmannen godkänt.  Jag Ordförande i föreningen, har blivit kontaktad och intervjuad av Eskilstuna Kuriren, samt SR Södermanland, om vad vi anser om situationen, samt vårt agerande. Som framgår av reportagen, så var nämndemannen inte medlem i föreningen, men lika fullt riskerar hans agerande att skada nämndemannarollen, Nämndemannaföreningen samt rättsväsendet och vår tingsrätt.. Med anledning av händelsen,samt i förebyggande åtgärd, har jag sänt ut ett mejl om situationen, samt hur man som nämndeman skall agera.till vår tingsrätts nämndemän.. Se utskicket

 

Regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:177

På Bertils tredje träff i år, informerade han om regeringens nya proposition gällande sexuallagstiftning, avseende krav på frivilligt deltagande i sexualakten.

Se:

 

Bertil förklarade propositionen, Lagrådets svar, samt svaren inkomna från remissinstanserna. Se även referat i Facebook.

Läs gärna lagtextförslagen, och fundera över vilka svårigheter det ger att ta ställning i ansvarsfrågan.

Utöver detta informerade Bertil om att Jo granskar domen i Solna tingsrätt