Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2020-02-05
Ordförande hälsar alla välkomna och presenterar MOA (kvinnojouren i Eskilstuna) som berättar om verksamheten i Eskilstuna.
Ordförande berättar om vårens program och alla medlemmars möjlighet att påverka programmet för hösten.

1. Årsmötets öppnande
Ordförande öppnar årsmötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val
a. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare
Mötet valde Rolf Svensson till ordförande, Theresia Jansson till sekreterare samt Bengt Nilsson och Eva Sevdin till justerare/rösträknare.
b. Fastställande av röstlängd
27 medlemmar närvarande.
c. Fastställande av att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Mötet fastslog enhälligt att årsmötet är stadgeenligt utlyst.

4. Verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen genomgick, godkändes och lades till handlingarna.

5. Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

7. Verksamhetsplan och fastställande av budget 2020
-Träffarna med Bertil fortsätter, dessa är för alla nämndemän.
– Planerade besök av kriminalvården
– Hemsidan flyttas till förbundets sida.

8. Val
a. ordförande 1 år
Mötets valde Lennart Sevdin.
b. Styrelseledamöter, 2 år
Mötet valde Bengt Nilsson, Theresia Jansson, Göran Dybeck och Agneta Andersen
d. Ledamöter, 1 år
Mötet valde Hans Andersson, Lars Åke Gilander, Marita Ahlström och Emil Eneblad.
e. Revisorer, 1 år
Mötet valde Rolf Svensson och Britt-Marie Björklund.
f. Valberedning, 1 år
Mötet valde Jelena Perovic och Ilpo Viinikka

9. Beslut om medlemsavgift 2020
Mötet valde att ha en oförändrad medlemsavgift för 2020.

10. Fastställande av arvode för styrelsen.
Mötet beslutade att inga arvoden ska utgå för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

11. Propositioner från styrelsen
Styrelsen har inga framlagda propositioner.

12. Motioner
Inga motioner har inkommit.

13. Övriga frågor
a. Blir nya tingsrätten klar?
Beräknad inflytt är 2022
b. Information från besöket på Mariefredsanstalten, ett positivt besök som kan utmynna i ett framtida samarbete.
c. Bertils kvällar besöks av få nämndemän. Alla uppmanas att delta för kunskapsinhämtning. Nästa gång är 12/2 kl 17 i tingsrätten 2 trappor upp.
d. Kaffemaskin i nämndemannarummet? I dagsläget finns det vattenkokare, snabbkaffe, te och mjölk. Kaffemaskin kommer till de nya lokalerna.

14. Mötets avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.