Bertils Juridiska kvällsträffar vårterminen 2017

Eskilstuna-Strängnäs nämndemannaförening, är lyckligt lottade. Vi har en rådman, Bertil Jarl, som brinner för sitt arbete, samtidigt som han ser nyttan i att förkovra tingsrättens nämndemän. Bertil håller fyra informationskvällar per termin om olika aktuella delar i rättssystemet, såsom nya eller ny tolkade lagparagrafer, delar i arbetet i domstolen, etc.

Här refererar jag till vårterminens kvällar:

  • Första kvällen 2017:

Propositionen om skärpta straff för vissa allvarliga brott» Minimistraffet för grov misshandel föreslås höjas från ett år till ett år och sex månader

På motsvarande sätt men i varierande grad höjs straffen för synnerligen grov misshandel och grovt rån, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Reglerna föreslås träda i kraft l:a juli 2017.

Bertil tog sedan upp Straffvärde (29 kap. 1) och bedömningen av straffvärdet där vi ska beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit och även beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp och om det påverkat hälsan eller tryggheten för målsägaren.

2§ försvårande omständigheter: Där räknade han upp 8 punkter som anses försvåra brottet Bl.a. var avsikten att det skulle bli värre än det blev. Stor hänsynslöshet Utnyttjat någons skyddslöshet eller svårighet att välja sig. Utnyttjat sin ställning eller missbrukat förtroende. Utnyttjat någons beroende till att förmå någon att begå brott Organiserad Brottslighet. Kränkning av person eller folkgrupp. Skadat tilliten hos barn i förhållande till närstående person.

3§ Förmildrande omständigheter. Om brottet föranletts av någons uppenbart kränkande beteende. Om den tilltalade haft en allvarlig psykisk störning eller annat som givit honom nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.

Även 4§ om återfall berördes ytligt liksom 5§ Billighetshänsyn

Vi fick även som vanligt några fler papper som hemläxa att studera.

 

  • Andra Kvällen handlade om kapitel 30 i strafflagen. Bertil böljade med att reda ut vad som skall anses vara en svårare påföljd och berättade att nuvarande ordning inte alltid gällt, som det att fängelse är hårdare än villkorlig dom och skyddstillsyn som står i 1

I 30 kap.4§ kom ett viktigt påpekande som nog de flesta av oss redan är medvetna om, rätt vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelser och om fängelse ändå är en lämplig påföljd kan då bero tidigare brottslighet. 30 kap.5§ Före 18 års ålder skall Fängelse väljas endast om det finns särskilda skal till detta lag (2006:891)

30 kap. 6§ avser något som vi läser om ganska ofta men som åtminstone jag sällan suttit på och det avser brott begångna under påverkan av psykisk störning där vii första hand skall välja annan påföljd än fängelse, Bertil pekade där på några skäl till att fängelse ändå kunde komma ifråga. 9 brott med högt straffvärde” 2 om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av Psykiatrisk vård 3 om den tilltalade själv vållat sitt tillstånd vid brottet 4. omständigheterna i övrigt.

Detta är bara ett urval av det som kom fram under kvällen och som Ti under vårt arbete i rätten har att ta ställning till. Vi är lekmannadomaren men våra ställningstagande underlättas av att vi har ett hum” om vad lagen säger.

 

  • På tredje kvällen fortsatte han att beta av de delar av lagboken som vi ofta möter i vårt värv som Nämndemän.

34:e kapitlet fick vår uppmärksamhet denna gång, till att börja med lade han fram den gamla skrivningen och klargjorde att lagstiftaren nu gjort en tydligare skillnad mellan nyupptäckt brottslighet (som utförts före dom men innan påföljden) och ny brottslighet ( som utförts efter dom men innan påföljden helt verkställts) i det sistnämnda fallet ska rätten bestämma om en ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Det kan alltså bli stor skillnad mellan nyupptäckt och ny brottslighet vad avser påföljd där vi vid nyupptäckt brottslighet alltid ska väga in den tidigare domen och se till vad totalen blivit om båda brotten behandlats samtidigt medan ny brottslighet döms utifrån straffskalan för det brottet, dock finns ett undantag, om den första domen blev livstid då ska tillkommande brottslighet räknas in i den första domen. Ovanstående gällde i huvudsak 1§ därefter gick vi igenom de efterföljande 7 paragraferna.

 

  • Ämnet för fjärde kvällen var 23:e kapitlet paragraf 1- 7 Om försök till stämpling och medverkan till brott.

1:a paragrafen ar intressant även om vi nog inte råkar ut för den så ofta, ” har någon på börjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan” dvs, personen har planerat och förberett för att utföra ett brott men av en tillfällighet genomförs inte brottet men gärningsmannen kan ändå dömas till straff, dock inte till högre straff än om brottet genomförts, och om straffet för det genomförda brottet är 2års fängelse eller mer skall personen inte dömas till mindre än fängelse.

Vad räknas då som förberedelse? 2:a paragrafen ger oss viss vägledning. Personen tar emot eller ger pengar eller annat för att kunna/vilja utföra brottet, personen kan då dömas för förberedelse även om han/hon sedan inte deltagit i det fullbordade brottet eller försöket till brott.

Sedan kommer en reservation: Om faran för att brottet skulle genomförts eller om andra omständigheter gör gärningen ringa skall det inte dömas till ansvar.

3:e paragrafen är nog än mer sällan vi får tillämpa (tyvärr) “Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott skall ej ådömas den som frivilligt, avbrutit brottsförberedelserna och ska då inte dömas.

4:e paragrafen anger att inte bara gärningsmannen kan dömas för brott utan även den som främjat gärningen med råd eller dåd, har “han” sedan förmått någon annan att begå brott ska han dömas för anstiftan eller medhjälp.

5:e paragrafen anger ett antal undantag för att dömas eller för nedsättning av straffet. Om någon utnyttjar en persons utsatthet, t.ex. tvång, svek, missbruk eller ungdom till att medverka i brott.

6:e paragrafen handlar om att underlåter att anmäla brottsplanering kan dömas för detta.

7:e paragrafen verkar för mig vara avsedd att täcka in allt som missat i de föregående paragraferna.

 

Vi ser nu fram emot höstterminens fyra kvällar.